O projekcie

Projekt Aktywność zawodowa szansą na zmiany jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI:  od 1 czerwca 2016 r. do 28 lutego 2018 r.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 96 osób z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 włącznie (osoby o niskich kwalifikacjach), poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia w województwie śląskim, w okresie od 1.06.2016 r. do 28.02.2018 r.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 1. Przygotowanie doradcze do wejścia na rynek pracy
  - Weryfikacja predyspozycji potencjalnych uczestników do udziału w projekcie
  - Budowa Ścieżki Kariery (IPD)
  - Przełamywanie Barier - szkolenie motywacyjne
  - Kształtowanie Umiejętności Społecznych
  - wsparcie Lidera ścieżki wsparcia (Mentora)
 2. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe (do wyboru),
  - pracownik ochrony mienia
  - kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci
  - florysta / florystka
 3. 3 - miesięczny staż zawodowy (dla 58 uczestników),
 4. Integracja z Rynkiem Pracy
  - Aktualizacja IPD
  - Motywacja do działania - szkolenie motywacyjne coachem
  - Poradnictwo zawodowe
  - Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
  - Warsztaty wizerunkowe (Look i savoire vivre)
  - Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z jego kwalifikacjami i kompetencjami

Grupę docelową stanowi 96 osób o niskich kwalifikacjach po 29 r.ż (ukończone 30 lat) - 58 kobiet oraz 38 mężczyzn, w tym 10 os. to osoby niepełnosprawne. Wsparcie skierowane zostanie do osób bezrobotnych (lub nieaktywnych zawodowo) od 1.06.16 r. do 30.06.17 r., zamieszkujących województwo śląskie, które posiadają wykształcenie co najwyżej średnie.

Projekt skierowany jest do 96 osób bezrobotnych (lub nieaktywnych zawodowo) zamieszkałych na terenie  województwa śląskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka),
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 58 uczestników 3-miesięczne
staże zawodowe.

 • dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych,
 • każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu,
 • wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy,

uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe w wysokości 
ok. 990,00 PLN netto