Rekrutacja

31.05.2018 REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie: "Kosmetyczka ze stylizacją paznokci" - ostatnie wolne miejsca. Chętnych zapraszamy złorzenia formularzy rekrutacyjnych (dostępnych do pobrania w zakładce DO POBRANIA) oraz do zapoznania sie z Regulaminem udziału w projekcie. W przypadku pytań prosimy o kontaktu z Biurem Projektu:

telefon: 517 921 652 lub 518 178 151

e-mail: aktywnosczawodowa@cargo.edu.pl

 

Przyjmowanie formularzy rektrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez 
e-mail.

Biuro Projektu: 
GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Darwina 17,
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00

Kontakt:
Emilia Rejman  tel. kom.: 518 178 151

Dariusz Łętowski tel. kom.: 505 441 251

e-mail:  aktywnosczawodowa@cargo.edu.pl

 

Projekt skierowany jest do 96 osób bezrobotnych (lub nieaktywnych zawodowo*) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka),
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

*bierni zawodowo - nieaktywni zawodowo (economically inactive population)

Osoby niepracujące i nieposzukujące pracy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo znajdują się: osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy, osoby starsze (w wieku emerytalnym) lub takie, które są w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe i nie zamierzają powrócić na rynek pracy. Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

Zgodnie z definicją GUS i metodologią kwartalnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za biernych zawodowo uważa się osoby w wieku 15 lat i więcej, które w badanym tygodniu:

 • nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały,
 • nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym,
 • nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:
  - dłuższym niż 3 miesiące,
  - do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć.

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna (jeżeli kandydat jest zarejestrowany w urzędzie pracy),
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • Osoby o niskim dochodzie w rodzinie,
 • Zamieszkanie w powiatach o stopie bezrobocia wyższej od średniej dla województwa,
 • Powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
 • Kobiety,
 • Kobiety bierne zawodowo.

Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w ankiecie pozwalającej na określenie poziomu kompetencji i predyspozycji zawodowych (test i rozmowa
  z doradcą zawodowym/psychologiem).
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany
  w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy o udziale w projekcie oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.